Regulamin sklepu

1.      Sklep internetowy www.sklep.juras.pl zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez Firmę Produkcyjno-Usługowo-Handlową Juras Roman o numerze NIP 872-106-53-24, działającą w Radomyślu Wielkim (woj. podkarpackie), ul. Kościuszki 8, zwaną dalej Sprzedawcą.
2.        W Sklepie Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. W Sklepie możliwa jest również rezerwacja towarów, które Kupujący nabędzie i odbierze bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy
  3.      Procedura zakupu towarów w Sklepie jest następująca:
a)      Na podstawie informacji o towarach zamieszczonych w Sklepie, o których mowa w pkt 2 powyżej, Kupujący dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jest zainteresowany oraz składa wstępne zamówienie na ten towar
b)      W odpowiedzi na wstępne zamówienie do Kupującego wysyłana jest pocztą elektroniczną wygenerowana automatycznie przez system informatyczny odpowiedź o przyjęciu wstępnego zamówienia na towar.
c)      Akceptując informację otrzymaną z systemu informatycznego Kupujący składa ostateczne zamówienie, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanych na stronie www.sklep.juras.pl
d)      Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego pocztą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia do realizacji ostatecznego zamówienia, o którym mowa w lit. c powyżej.
4.      W przypadku niedostępności części towarów objętych wstępnym zamówieniem Kupujący jest informowany o zaistniałej sytuacji przed złożeniem ostatecznego zamówienia, o którym mowa w pkt 3 lit c. W takim przypadku kupujący może złożyć ostateczne zamówienie wyłącznie na towary dostępne, zgodzić się na  wydłużenie czasu dostawy lub w całości zrezygnować z zakupu.
5.      Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
7.      Do zamówienia opcjonalnie wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
8.      Kupujący nie może wprowadzać zmian w ostatecznym zamówieniu i nie może anulować złożonego ostatecznego zamówienia.
9.      Wszystkie ceny podawane są w Sklepie w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca dla Stron od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia do realizacji jego ostatecznego zamówienia, zgodnie z pkt 3 lit. c oraz lit. d powyżej.
  10.    Sprzedawca ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie , wprowadzania nowych towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie mają wpływu na ostateczne zamówienia przyjęte do realizacji zgodnie z pkt 3 lit. c oraz lit. d powyżej. Ceny w Sklepie i ceny w siedzibie firmy mogą się różnić.
11.    Termin dostawy zakupionego towaru wynosi 48 godzinTerminy dostawy, o których mowa powyżej mogą ulec przedłużeniu jeżeli   Kupujący wyraził na to zgodę zgodnie z pkt 4 Regulaminu. Czas dostawy ulega wydłużeniu o dni świąteczne i soboty. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn losowych zgodnie z odpowiednimi zapisami prawa przewozowego.
12.    Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a.      przy odbiorze - należność pobiera kurier;
b.      płatność przelewem z góry
c.      przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy – opcja dostępna w przypadku rezerwacji towaru zgodnie z pkt 2 zd. 2 i nast. Regulaminu.
13. W celu umożliwienia Sprzedawcy realizacji złożonego zamówienia, Kupujący podaje niezbędne dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres, adres e-mail) i wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w sposób określony i zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
14.    Towar, w stosunku do którego Kupujący odstąpił od umowy zgodnie z pkt 16, musi być zwrócony Sprzedawcy w stanie niezmienionym, czyli takim w jakim znajdował się w chwili jego otrzymania od Sprzedawcy,chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar powinien być odesłany razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z wypełnioną częścią "zwrot". Po zgłoszeniu zwrotu klient otrzymuje drogą elektroniczną numer RMA który powinien zostać umieszczony na liście przewozowym. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta konto lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 
15.    Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
16.    Sprzedawca nie jest producentem towarów prezentowanych w Sklepie. Jeżeli towar objęty jest gwarancją producenta, roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłaszać do serwisu wskazanego w załączonym do towaru dokumencie gwarancyjnym oraz zgodnie  z warunkami tam zamieszczonymi. W przypadku braku wskazania w karcie gwarancyjnej serwisu, do którego należy dostarczyć wadliwy towar, towar może być dostarczony na adres Sprzedawcy. Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu usterki . W razie nie dostarczenia wymienionych dokumentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej
17.    Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży konsumenckiej w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141 poz.1176 ze zm.).
18.    W przypadku dochodzenia roszczeń, o których mowa w pkt 20 ,Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwy sprzęt na adres Sprzedawcy: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Juras Roman, ul. Kościuszki 8, 39-310 Radomyśl Wielki, woj. podkarpackie
19.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian.
20.   Aktualny Regulamin jest dostępny na niniejszej stronie. 
Regulamin, w brzmieniu obowiązującym Kupującego, może być również przesłany nieodpłatnie Kupującemu na każde jego żądanie w formie pisemnej lub elektronicznej.
Sklep na bazie OpenCart
JURAS.pl © 2018